Siwka

11 tekstów – auto­rem jest Siw­ka.

Ludzie "uczes­tniczą" w życiu swoich bo­haterów z te­leno­wel z ot­warty­mi us­ta­mi. I nie widzą na­wet, że tracą przy tym ka­wał swo­jego życia, i po pros­tu przy tym głupieją.
Szkoda. 

myśl

Obojętność.
To jed­na z naj­gor­szych cech współczes­ności, dzi­siej­szych czasów, dzi­siej­szych ludzi.

To smut­ne, że gdy widzi­my cier­pienie czy ból dru­giego człowieka to od­wra­camy głowę,
za­myka­my oczy al­bo uda­jemy, że te­go nie widzimy.
Ktoś może mor­do­wać, gwałcić, ok­ra­dać kil­ka kroków od nas, a my -współcześni ludzie, od­wra­camy się ple­cami i idziemy dalej.
więc zas­ta­nawiam się czy gor­sza jest niena­wiść, złość, ag­resja, ra­sizm ...czy właśnie obojętność. 

myśl
zebrała 5 fiszek

Jeśli miłość jest sen­sem is­tnienia to nie mam po co żyć.. 

myśl
zebrała 1 fiszkę

Do wielu rzeczy można się przyz­wyczaić, ale czy można przyz­wyczaić się do samotności..?
-mam nadzieję. 

myśl
zebrała 1 fiszkę

Każdy po­pełnia błędy, a tyl­ko nieliczni sta­rają się je naprawić. 

myśl

Kiedyś próbo­wałam zna­leźć Bo­ga pat­rząc w niebo, te­raz czuję, że trzy­ma mnie za rękę. 

myśl
zebrała 1 fiszkę

Nie będę się wzbra­niać jeśli ktoś zakłóci mi samotność. 

myśl

Kiedy umiera oso­ba nam bliska,
trud­no jest nam os­woić się z myślą, że "tam" jest jej lepiej.. 

myśl
zebrała 1 fiszkę

Ludzie za­miast cie­szyć się tym co mają,
roz­paczają nad tym cze­go nig­dy nie zdołają zdobyć. 

myśl

Mu­zyka ut­rzy­muje mnie przy życiu.
Po­maga na­wet na cho­robę lokomocyjną. 

myśl
Siwka

Outsider'ka ...niepoprawna pesymistka, pacyfistka.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Siwka

Użytkownicy
R S T
Aktywność